Aanpak ontwikkeling zonneparken

Sunvest ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonneparken in nauwe samenwerking met grondeigenaren, omwonenden, gemeente en de provincie. Bij de ontwikkeling doorlopen we een tiental stappen.

1. Zoeken naar geschikte percelen voor zonneparken

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor energieneutraal te worden. Daarvoor is veel grond nodig. Percelen geschikt voor zonneparken zijn bijvoorbeeld ingeklemd tussen spoorwegen en snelwegen of dijken. Ook geluidswallen, vuilstortlocaties en niet uitgeefbare bedrijfsterreinen zijn geschikt. Daarnaast zijn er in veel gemeenten gronden die voorlopig niet in aanmerking komen voor woningbouw. Ook agrarische gronden zijn vaak geschikt. Zeker agrarische gronden, waar akkerbouw weinig rendement oplevert zijn interessant om te bekijken of hier een zonnepark een optie is.

2. Locatiebeoordeling

Voor elke locatie voeren we een quick scan uit. Aan de hand van een groot aantal criteria wordt beoordeeld wat de kansen voor een succesvolle ontwikkeling zijn. Binnen enkele weken wordt duidelijk of en onder welke voorwaarden een perceel te ontwikkelen is.

3. Grondcontract

Mocht uit de locatiebeoordeling blijken dat een perceel geschikt is voor een zonnepark, dan zullen wij de grondeigenaar een voorstel doen voor pacht of aankoop van de grond. In het geval van huur zullen we een termijn afspreken, waarbinnen wij alle benodigde vergunningen en subsidies kunnen regelen. Mochten deze vergunningen en subsidies verleend worden, dan zal via een notaris een recht van opstal gevestigd worden voor de exploitatietermijn van het zonnepark.

4. Principe verzoek

Er wordt een eerste plan ingediend bij de lokale overheid. In dit plan worden de basis principes omschreven van het technisch ontwerp, de communicatie met de omgeving en de maatregelen ten behoeve van de landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Mocht de lokale overheid in beginsel positief zijn over het zonnepark initiatief, dan is dit het startsein om ons plan verder uit te werken.

5. Uitwerking plan

Hoe dichter we bij de bouwfase komen, hoe gedetailleerder de technische uitwerking wordt. We beginnen met capaciteitsstudies. Daarna gaan we aan de hand van ruimtelijke richtlijnen (zoals bouwhoogte, beheersbepalingen voor watergangen, grondgesteldheid enz.) De optimale indeling van het zonnepark bepalen. Ontwerptekeningen en doorsnedes zijn de belangrijkste bijlagen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het realiseren van een zonnepark kan een grote landschappelijke impact hebben. Samen met landschapsarchitecten en ecologen zoeken we naar mogelijkheden om onze projecten optimaal in te passen in het landschap. Veel factoren (hoogte van de constructies, de ecologie en vegetatie in en rond het park en de omheiningen) bepalen het aanzien van een zonnepark. En daarmee de acceptatie door de omgeving. In deze fase wordt er intensief met de direct omwonenden gecommuniceerd. Zij hebben doorgaans op invloed hoe de definitieve plannen eruit komen te zien. In deze fase wordt met de omgeving bepaald hoe de financiële participatie door de omgeving het beste kan worden ingevuld. Door de omgeving in een vroeg stadium te betrekken bij de opzet van het zonnepark, inclusief de invulling van de financiële participatie, wordt het draagvlak voor het zonnepark vergroot.

6. Omgevingsvergunning

Als alle plannen (technisch, maatschappelijk en landschappelijk) voldoende ver zijn uitgewerkt en de communicatie met de omgeving over deze plannen heeft plaatsgevonden, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

7. Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (sde++)

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt (nooit over subsidie spreken!) duurzame energieprojecten met de SDE++. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden.

8. Financiering

Met geavanceerde financiële modellen berekent Sunvest bij de start van een initiatief of het zonnepark haalbaar en financierbaar gemaakt kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Op het moment dat de SDE beschikking toegezegd is, wordt de financiering bij onze bank aangevraagd.

9. Bouwfase

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, kan de bouwfase beginnen. De netbeheerder legt de netaansluiting aan, de onderconstructie voor de panelen wordt geplaatst en de zonnepanelen worden gemonteerd. Onze gespecialiseerde monteurs installeren de elektrotechnische infrastructuur (transformatoren, omvormers en bekabeling). De landschappelijke inpassing en groenvoorzieningen worden gerealiseerd

10. Exploitatiefase

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Alle aandacht is in deze fase gericht op de optimalisatie van de productie van zonnestroom. Hierbij worden storingen zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

11. Ontmanteling

Sunvest laat het park bouwen en na de exploitatie periode verwijderen door haar moederbedrijf ProfiNRG. ProfiNRG is medeoprichter, zit in het bestuur en is lid van de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Daarnaast is ProfiNRG lid van Stichting Open (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland). Via deze stichting draagt ProfiNRG verwijdingsbijdrage af voor het zonnepark en wordt voldaan aan de richtlijn Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval (AEEA). We zorgen hiermee voor goede en milieuvriendelijke verwerking van bekabeling, transformatoren, zonnepanelen en omvormers. Als ze niet meer gebruikt kunnen worden, worden ze gerecycled . Tenslotte spreekt Sunvest bij de vergunningverlening af met de betrokken gemeente dat zij aan het eind van haar looptijd het park netjes weer opruimt, zodat de grond weer agrarisch of als natuur gebruikt kan worden.

Heeft u interesse?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 3410999 of mail naar Lennart@sunvest.nl