Aanpak ontwikkeling zonneparken

Sunvest ontwikkelt en bouwt zonneparken in nauwe samenwerking met grondeigenaren, omwonenden, gemeente en de provincie. Bij de ontwikkeling doorlopen we een aantal fasen.

ZOEKEN NAAR GESCHIKTE PERCELEN VOOR ZONNEPARKEN

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor energie neutraal te worden. Daarvoor is veel grond nodig. Percelen geschikt voor zonneparken zijn bijvoorbeeld ingeklemd tussen spoorwegen en snelwegen of dijken. Ook geluidswallen, vuilstortlocaties en niet uitgeefbare bedrijfsterreinen zijn geschikt. Daarnaast zijn er in veel gemeenten gronden, die voorlopig niet in aanmerking komen voor woningbouw. De meest geschikte agrarische gronden zijn bijvoorbeeld gronden op zeer zware klei. Of juist schrale zandgronden, waar akkerbouw weinig rendement oplevert.

LOCATIEBEOORDELING

Voor elke locatie voeren we een quick scan uit. Aan de hand van een groot aantal criteria wordt beoordeeld wat de kansen voor een succesvolle ontwikkeling zijn. Binnen enkele weken wordt duidelijk of en onder welke voorwaarden een perceel te ontwikkelen is.

Enkele criteria voor een zonnepark:
• Grootte van het perceel (bij voorkeur meer dan 8 hectare)
• Afstand en kosten van een netkoppeling
• De grondprijs
• Mogelijke landschappelijke inpassing
• Provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid

GRONDCONTRACT

Mocht uit de locatiebeoordeling blijken dat een perceel geschikt is voor een zonnepark, dan zullen wij de grondeigenaar een voorstel doen voor huur of aankoop van de grond. In het geval van huur zullen we een termijn afspreken, waarbinnen wij alle benodigde vergunningen en subsidies kunnen regelen. Mochten deze vergunningen en subsidies verleend worden, dan zal via een notaris een recht van opstal gevestigd worden. Dit voor de exploitatietermijn van het zonnepark.

PLANUITWERKING

De technische uitwerking van het bouwplan begint nadat het grondcontract gesloten is. Hoe dichter we bij de bouwfase komen, hoe gedetailleerder de uitwerking wordt. We beginnen met capaciteitsstudies. Daarna gaan we aan de hand van ruimtelijke richtlijnen (zoals bouwhoogte, beheersbepalingen voor watergangen, grondgesteldheid enz.) de optimale indeling van het zonnepark bepalen. Ontwerptekeningen en doorsnedes zijn de belangrijkste bijlagen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Het realiseren van een zonnepark kan een grote landschappelijke impact hebben. Samen met landschapsarchitecten en ecologen zoeken we naar mogelijkheden om onze projecten optimaal in te passen in het landschap. Veel factoren (hoogte van de constructies, de ecologie en vegetatie in en rond het park en de omheiningen) bepalen het aanzien van een zonnepark. En daarmee de acceptatie door de omgeving.

OMGEVINGSVERGUNNING

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, is maatschappelijk draagvlak noodzakelijk. Wij organiseren daarom informatieavonden voor de omwonenden en nodigen belanghebbenden uit om in onze projecten te participeren. Als de bouwplannen voldoende uitgewerkt zijn en de communicatie met de omgeving heeft plaatsgevonden, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

FINANCIËLE HAALBAARHEID

Met geavanceerde financiële modellen berekenen wij of en hoe het bouwplan van het zonnepark haalbaar en financierbaar gemaakt kan worden. Wij brengen alle mogelijke kosten en opbrengsten in beeld. Zoals de kosten voor de netaansluiting, de bouwkosten van de installatie, de onderhoudskosten, de stroomopbrengsten en de mogelijke subsidies (SDE+). De exploitatietermijn en technische levensduur van de installatie hebben een grote invloed op de haalbaarheid.

SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE+. Uit de SDE+ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden.

BOUWFASE

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen. De netbeheerder legt de netaansluiting aan, de onderconstructie voor de panelen wordt geplaatst en de zonnepanelen worden gemonteerd. Onze gespecialiseerde monteurs installeren de elektrotechnische infrastructuur (transformatoren, omvormers en bekabeling). Om het zonnepark wordt een hekwerk aangelegd en er wordt een videobewakingssysteem aangelegd.

EXPLOITATIEFASE

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Alle aandacht in deze fase is gericht op het in de lucht houden van de installatie. Hierbij worden storingen zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.