Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ongeveer 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 53.400 MWh en een CO2-reductie van ca. 20.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 18.000 huishoudens.

Samen ontwerpen

Binnen het zonnepark is zo’n 10 ha ingericht voor landschappelijke inpassing, ecologie, archeologie, waterhuishouding, educatie en recreatie. We vinden het belangrijk om omwonenden en betrokkenen mee te laten denken met de inpassing van het zonnepark zodat het uiteindelijke ontwerp zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de omgeving. Hierbij denken we aan de volgende zaken:

  • Het fietspad langs de zuidoostrand van het zonnepark kan worden ingericht met verschillende doorkijkjes en themapunten. In hoeverre moet alles toegankelijk gemaakt worden of juist beschermd? Denk hierbij aan de holle weg, het zonnepark, waterbuffers, het archeologisch veld.
  • Hoe kan de historie van het landschap het beste worden gevisualiseerd? Denk aan informatiepaden, levensgrote tekeningen of het nabouwen van een geraamte van een Romeinse boerderij.
  • Is er behoefte aan recreatiemogelijkheden? Denk bijvoorbeeld aan picknickbankjes, een speelplaats of een voetbalveldje.
  • Wat voor bomen en planten ziet u graag terug langs de rand van het zonnepark?

Sommige keuzes zijn al gemaakt, zoals het aantal zonnepanelen, de percelen waarop gebouwd kan worden, hoogtes van de materialen en dat er zo min mogelijk zal worden gegraven om de historie van het terrein intact te laten. Ook zullen we aansluiten bij de Landschapsvisie Lanakerveld 2018 die door Gemeente Maastricht is opgesteld en we zullen zorgen voor een adequate waterhuishouding.

Aanmelden informatiesessie

De komende maanden zal het plan voor het zonnepark verder worden uitgewerkt. Haver Droeze, ons landschapsarchitectenbureau, gaat aan de slag om een eerste concept ‘landschappelijke inpassing’ uit te werken. Hierbij willen we u als bewoners van Maastricht betrekken. Dit doen we graag persoonlijk. Wij nodigen u hierbij uit voor een informatiesessie op woensdagmiddag of -avond 2 september a.s. om uw ideeën voor het zonnepark te bespreken en uw vragen te beantwoorden.

Door de coronabeperkingen hebben we helaas een beperkt aantal plekken beschikbaar. Na inschrijving op één van de informatiesessies ontvangt u per email een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Wij adviseren u om tijdig in te schrijven vanwege de beperkte capaciteit.

Tijdens de informatiesessie kunt u spreken met diversie specialisten over de volgende onderwerpen;

  • Gemeentelijk beleid & procedures
  • Landschappelijke inpassing
  • Techniek
  • Archeologie en onderwijs
  • Maatschappelijke & financiële participatie
  • Over Sunvest en het project

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u via onderstaand contactformulier uw ideeën/vragen met ons delen.

Omgevingsfonds

We vinden het belangrijk om naast de financiële participatiemogelijkheden ook een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio. Daarom zal Sunvest een omgevingsfonds opzetten en hiermee een proactieve bijdrage leveren aan lokale maatschappelijk organisaties. Samen met energiecoöperatie EMEC, Buurtraad Oud-Caberg en Buurtnetwerk Veer Zien Malberg wordt gekeken naar hoe het omgevingsfonds de komende jaren moet worden ingevuld.

U kunt profiteren

Voor het zonnepark staat centraal dat de bewoners en, in de regio gevestigde, organisaties de mogelijkheid krijgen om maximaal financieel te investeren en daarmee mee te profiteren van en mee te doen aan de energietransitie van Maastricht. Daarom werken Sunvest, energiecoöperatie EMEC en adviesbureau INNAX samen om door heel Maastricht panelen coöperatief te financieren en de energieopbrengst lokaal tegen een gunstig tarief te verkopen. Door Maastricht deze mogelijkheden te bieden financieel mee te laten profiteren van het park beogen we het park een soort startmotor te laten worden voor de transitie in heel Maastricht. Er wordt op dit moment gewerkt aan de structuur van deze participatiemogelijkheden en we verwachten hierover in een volgende fase meer informatie te kunnen geven.

Educatie

Om bij de jongere generatie het draagvlak voor de energietransitie te stimuleren willen wij de aanleg van dit park aangrijpen voor een educatieprogramma. Daarvoor hebben Sunvest, EMEC en INNAX  samenwerking gezocht met de stichting Schooldakrevolutie. Zij zijn expert in het ontwikkelen en uitrollen van educatie-programma’s rondom de energietransitie en de opwekking van zonne-energie. Daarnaast gaan we een educatief programma inrichten waarbij we belangstellende scholen en overige geïnteresseerden zullen uitgenodigden om het zonnepark te bezoeken. Daarvoor wordt samengewerkt met het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu en Educatie). We staan altijd open voor ideeën om het educatieprogramma een zo groot mogelijk effect te laten hebben.

Voorlopig ontwerp

De komende maanden zal het plan voor het zonnepark verder worden uitgewerkt. Landschapsarchitectenbureau Haver Droeze gaat aan de slag om een eerste concept landschapsontwerp uit te werken en deze laten we tijdens de informatiesessie graag aan u zien.