Natuurlijke zonneparken

Biodiversiteit bevorderen met een zonnepark

‘Meer biodiversiteit’ is niet het eerste waar u misschien aan denkt bij een veld vol zonnepanelen. Toch is dat precies wat we bereiken met onze Natuurlijke Zonneparken. Al onze Natuurlijke Zonneparken worden volgens dezelfde principes ontworpen en gebouwd. Met veel aandacht voor natuur, het versterken van de biodiversiteit en een goede landschappelijke inpassing. 

Onze zonneparken leggen we vaak aan op agrarische grond. De biodiversiteit op die percelen is over het algemeen laag. De nadruk heeft immers altijd gelegen op een zo hoog mogelijk agrarische productie. Met onze nieuwe generatie zonneparken willen we niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook de natuurwaarde verhogen. Door een reeks groene ontwerpprincipes te hanteren ontstaat er een zonnepark waar een grote variëteit aan planten en soorten goed gedijt.

Natuurlijke Zonneparken

Zorgvuldige landschappelijke inpassing en veel aandacht voor streekeigen flora en fauna.

Natuurwaarde verhogen

Met onze Natuurlijke Zonneparken willen wij de huidige natuurwaarde verhogen.

Inrichtingsontwerp Zonnepark

Bij het ontwerp van onze zonneparken betrekken wij altijd een landschapsarchitect met een groen hart en een deskundig ecoloog. Samen met hen ontwerpen we een zonnepark dat goed aansluit bij de lokale natuurlijke situatie. We kijken naar de bodemsoort, naar de waterhuishouding en naar de historische situatie. Ook doen we onderzoek naar in de omgeving voorkomende planten en dieren: die gedijen daar van nature goed. Op basis daarvan maken we een inrichtingsontwerp waarbij we op een aantal zaken goed letten:

Hoe kunnen we de natuurkwaliteit van de bodem verbeteren?

De agrarische bodem die wij aantreffen is vaak goed bemest, gericht op maximale opbrengst van gras of mais. Daar gedijen andere planten vaak slecht op, dus de biodiversiteit is laag. Essentieel is dus om de bemestingsgraad van de bodem te verlagen. Dat doen we door het verwijderen van de bemeste toplaag en of het verschralen door een extensief maaibeheer (eventueel in combinatie met extensieve beweiding), en/of het verhogen van het waterpeil. En natuurlijk zorgen dat licht, lucht en water goed onder de zonnepanelen op de bodem komen.

Hoe kunnen we het een aantrekkelijke omgeving maken voor dieren?

Hiervoor schakelen wij een deskundig ecoloog in. Elke locatie heeft op maat gemaakt advies nodig. Misschien wel het belangrijkste is dat we groene zones langs of door ons zonnepark aanleggen in de vorm van heggen, stroken met kruiden en ruigte, natuurlijke oeverzones en wadi’s, die een verbinding vormen met andere gebieden in de omgeving. Daarnaast zorgen we dat dieren via faunapassages en openingen in hekwerken door het gebied kunnen bewegen. Ook zorgen we voor dichte beplanting die aantrekkelijk is om in te schuilen en te broeden en een voedselbron is voor vogels en zoogdieren door bijvoorbeeld bes- en vruchtdragende soorten te gebruiken.

Hoe wordt het zonnepark aantrekkelijk voor een grote variëteit aan planten?

Dat doen we onder meer door het zaaien van een zadenmengsel van lokale, bloemrijke kruiden, in combinatie met ecologisch maaibeheer en het aanplanten van veel verschillende soorten inheemse en streekeigen bomen en struiken.

Na exploitatie

Tenslotte richten we onze Natuurlijke Zonneparken ook in met het oog op de toekomst. Een zonnepark ligt er doorgaans voor 25 of 30 jaar. Daarna halen we de installatie weg en brengen de grond terug in de oude staat, zoals afgesproken met de grondeigenaar. Waar mogelijk laten we de groene inpassing rondom het zonnepark ook staan. Als wij de grond zelf in bezit verwerven, en het past in de omgeving, dan willen we de grond na verwijdering van het zonnepark graag laten aan de natuur. Dan kun je pas echt spreken van Natuurlijke Zonneparken. De natuurwaarde die in die 25 jaar ontstaan is zet zich dan door en kan zich verder uitbreiden.

Zonnepanelen in een veld

Interesse?

Sunvest zoekt agrarische ondernemers met percelen vanaf 10 hectare. Wij bieden u een vergoeding per hectare die begint bij € 5000 en kan oplopen tot € 8000, afhankelijk van omvang van de locatie en de nabijheid van een Middenspanningstation. Wij verzorgen de ontwikkeling van een zonnepark, inclusief vergunningsaanvraag, aansluiting, omgevingscommunicatie, financiering, bouw en exploitatie van het park.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een Natuurlijk Zonnepark op uw land? Neem dan contact met ons op.

Telefonisch: 030 341 0999 of per e-mail: info@sunvest.nl