Dit project bevindt zich in de conceptfase

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ongeveer 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens. De zonneweide draagt daarmee significant bij aan de klimaatdoelstelling van Maastricht en de regionale duurzaamheidsopgave in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen, bouwen en exploiteren van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken zijn parken, die excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Sunvest zal op ca. 10 ha van de zonneweide aandacht hebben voor landschappelijke inpassing, ecologie, archeologie, waterhuishouding, educatie en recreatie en beoogd de zonneweide NISP (Nature Inclusive SolarParks) te ontwikkelen en door het Kiwa te laten certificeren. Bij de NISP-ontwikkeling wordt rekening gehouden met een verantwoorde inpassing van de zonneweide in het ecosysteem, waarbij het landschap, de biodiversiteit, bodemkwaliteit, watermanagement, de omgeving, omwonenden, energietransitie, archeologie en participatie belangrijke uitgangspunten zijn. Zonneweide Lanakerveld is daarmee de eerste zonneweide in Nederland die NISP gecertificeerd ontwikkeld wordt.

lanakerveld met nummering

 Zonnepark Lanakerveld, Maastricht

Capaciteit circa 56 MWp
Locatie Gemeente Maastricht
Grondovereenkomst Wordt binnenkort getekend
Aantal zonnepanelen 135.000
Jaarproductie 50 MWh

 

Uitgangspunten landschappelijk ontwerp

Het park wordt ingedeeld in drie grote velden die ieder uit twee delen bestaan. Het historische landschap is namelijk kleinschalig met akkertjes en holle wegen. De eerste stap voor een goede landschappelijke inpassing is om aan deze schaal tegemoet te komen en de holle wegen te respecteren. De geleding is tevens een middel om de waterhuishouding goed te regelen en een ecologische dooradering van het plangebied mogelijk te maken.

Waterhuishouding

Met het Waterschap Limburg is afgesproken erosie te voorkomen door het water zo direct mogelijk in de grond te laten zijgen, het afstromende water zo vroeg mogelijk te bufferen en het overlopende water zo traag mogelijk af te voeren naar de Zouwe. Voor de waterhuishouding worden per veld op de laagste plekken zinkbekkens aangelegd.

Ecologie

Het specifieke reliëf in het gebied met randen, wallen, veldkeien en holle wegen schept kansen voor de ontwikkeling van meer leefgebied voor de das, de steenuil, de kerkuil, patrijzen en amfibieën zoals de rugstreeppad (bij poel). We concentreren ecologische ontwikkelingen hiervoor op plaatsen waar veel reliëf en variatie in vochtigheid is

Archeologie

Uit de rijke geschiedenis van het Lanakerveld wordt een tijdvenster geopend op de Lineaire Band Keramiek cultuur die zich hier als eerste landbouwers van Nederland vestigden.De grote tijddiepte van het gebied spreekt tot de verbeelding. De zonepanelen fungeren hierbij als toekomst op de tijdlijn. De tijdlijn wordt op diverse plaatsen zichtbaar. Het openbare fietspad levert kijkvensters en informatiepanelen hierbij die verwijzen naar zichtbare en onzichtbare archeologische- en landschapsstructuren zoals de carréboerderijen, de romeinse weg, de holle wegen, etc.

Recreatie

Wandelaars kunnen een route lopen rond het zonnepark of delen ervan. Ze kunnen hierbij gebruik maken van de herstelde holle weg in het verlengde van de Lanakerweg en kunnen een bezoek brengen aan de LBK boerderij met historische akkers en akkerflora en hoogstamboomgaard. Ze vinden langs de route informatie over natuur, historie en duurzame energie. Fietsers langs de Groene Ring kunnen afstappen bij het spoor, bij de holle weg en bij de Kleine weg om vandaar een ommetje te maken. Ommetjes zullen bovendien gemaakt kunnen worden door bewoners van het gebied, door werknemers van het bedrijventerrein in België en door bezoekers van elders.

Samenwerking                                                  

Sunvest en haar partners zien de planvorming, aanleg en het beheer van het zonnepark Lanakerveld als een unieke kans om bij te dragen aan de verduurzaming van Maastricht. Sunvest werkt veelvuldig samen met lokale partners. Voor zonneweide Lanakerveld werkt Sunvest samen met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Dit is een initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. Samen met EMEC gaat Sunvest de komende periode in gesprek met de direct betrokkenen om haar initiatief verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Naast EMEC werkt Sunvest in dit project onder andere samen met  de adviesbureau’s INNAX en Haver Droeze, de stichting Schooldakrevolutie. Crowdfunding platform  ZonnepanelenDelen faciliteert de mogelijkheden dat alle Maastrichternaren kunnen investeren in het project.

Educatie

Om bij de jongere generatie het draagvlak voor de energietransitie te stimuleren willen wij de aanleg van dit park aangrijpen voor een educatie-programma. Daarvoor hebben Sunvest, EMEC en INNAX  samenwerking gezocht met de stichting. Zij zijn expert in het ontwikkelen en uitrollen van educatie-programma’s rondom de energietransitie en de opwekking van zonne-energie. Schooldakrevolutie wil vanuit die expertise graag een bijdrage leveren aan dit plan. Daarnaast gaan we een educatief programma inrichten waarbij we belangstellenden als scholen zullen uitgenodigd om het zonnepark te bezoeken. Daarvoor wordt ook samengewerkt met het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu en Educatie)

Participatie

Sunvest en haar partners vinden het belangrijk dat de omgeving wordt betrokken bij de uitwerking van dit plan, zodat belanghebbenden in staat zijn ideeën en wensen voor het park aan te leveren. Draagvlak wordt gecreëerd door mensen te betrekken en een stem in het proces te geven. Het is belangrijk daarbij te vermelden dat niet alles door Sunvest kan worden meegenomen. Tijdens de bouw en exploitatie van het park zullen mensen permanent meegenomen worden in wat er gebeurd en hoe het vordert. Belangrijk in dit stadium is dat mensen weten wat er gebeurt en dat men ergens terecht kan voor vragen of opmerkingen.

Financiële participatie

Voor Sunvest staat centraal dat de bewoners en in de regio gevestigde organisaties de mogelijkheid krijgen om maximaal financieel te investeren en daarmee mee te profiteren van en mee te doen aan de energietransitie van Maastricht. Daarom gaat Sunvest de samenwerking aan met energiecoöperatie EMEC en adviesbureau INNAX om in totaal door heel Maastricht panelen coöperatief te financieren en de energieopbrengst lokaal tegen een gunstig tarief te verkopen. Door grote mogelijkheden te bieden Maastricht financieel mee te laten profiteren van het park, beoogt Sunvest dat het park een soort startmotor wordt voor de transitie in heel Maastricht.

In het initiatief van Sunvest kunnen bewoners en lokale organisaties maximaal financieel meeprofiteren. Voor zonneweide Lanakerveld betekent dit, dat Maastrichtenaren via een coöperatie panelen kunnen kopen of huren op het park en zo voor zichzelf energie gaan opwekken. Daarnaast profiteren deelnemers van de belastingaftrek voor duurzame energie. Via verschillende platformen stelt Sunvest totaal tot wel 8 miljoen euro (gelijk aan ongeveer 8 ha. zonnepark) open aan financiële participatie voor inwoners van de gemeente Maastricht met een instapdrempel van slechts € 25,-. Door op deze manier de lokale bevolking te betrekken, hoopt Sunvest het draagvlak voor de energietransitie in Maastricht te bevorderen.

Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie projecten. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van de projecten. ProfiNRG ontwerpt en bouwt en onderhoudt zonnesystemen op daken en op velden. Green Giraffe is een financieel specialist op het gebied van duurzame energie.

Downloads:

-

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.