Lammetjes voor zonnepark Molenbosch

Aanpak van ontwikkeling

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest ontwikkelt, bouwt en exploiteert zonneparken in nauwe samenwerking met grondeigenaren, omwonenden, belanghebbenden, gemeente en de provincie. Bij de ontwikkeling doorlopen we een vijftal stappen.

Zoeken naar geschikte percelen

Steeds meer gemeenten kiezen er voor energieneutraal te worden. Daarvoor is veel grond nodig. Percelen geschikt voor zonneparken zijn bijvoorbeeld ingeklemd tussen spoorwegen en snelwegen of dijken. Ook geluidswallen, vuilstortlocaties en niet uitgeefbare bedrijfsterreinen zijn geschikt. Daarnaast zijn er in veel gemeenten gronden die voorlopig niet in aanmerking komen voor woningbouw. Ook agrarische gronden zijn vaak geschikt. Zeker agrarische gronden, waar akkerbouw weinig rendement oplevert zijn interessant om te bekijken of hier een zonnepark een optie is.

Locatiebeoordeling

Voor elke locatie voeren we als eerste een quick scan uit. In deze quickscan wordt aan de hand van een groot aantal criteria beoordeeld wat de kansen voor een succesvolle ontwikkeling zijn. Binnen enkele dagen wordt duidelijk of en onder welke voorwaarden een perceel te ontwikkelen is.

Grondcontract

Mocht uit de locatiebeoordeling blijken dat een perceel geschikt is voor een zonnepark, dan zullen wij de grondeigenaar een voorstel doen voor pacht of aankoop van de grond. In het geval van pachthuur zullen we een termijn afspreken, waarbinnen wij alle benodigde vergunningen en SDE beschikking kunnen regelen. Zijn de vergunningen en SDE verleend, is de financiering van het zonnepark een feit en kan er met de bouw van het park gestart worden, dan wordt er met behulp van een notaris een recht van opstal gevestigd gedurende de overeengekomen duur van de pachtovereenkomst.

Principeverzoek

Er wordt een eerste verzoek ingediend bij de gemeente om de bereidheid tot het verlenen van de vergunning te toetsen. In dit plan worden de basis principes omschreven van het technisch ontwerp, de communicatie met de omgeving en de maatregelen ten behoeve van de landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Mocht de gemeente in beginsel positief zijn over het voorgestelde initiatief voor de realisatie van een zonnepark, dan is dit het startsein om ons plan verder uit te werken.