Verbeter je agrarisch bedrijf

Combineer voedselproductie met zonproductie

Een koe die schuilt voor de zon. Een perenboom die beschermd wordt tegen de hagel. Zonnepanelen kunnen meer doen dan elektriciteit opwekken. Als je er niet teveel neerzet kunnen ze ook de voedselvoorziening van Nederland ondersteunen. In onze buurlanden Frankrijk en Duitsland is dit al heel gewoon. In Nederland is de combinatie van agrarische voedselproductie met opwekking van zonnestroom steeds meer in opkomst. De Nederlands agrarisch ondernemer staat namelijk voor een grote opgave. In onzekere tijden moet hij investeren in allerlei maatregelen ter verduurzaming, waarvan maar de vraag is of hij daar geld voor kan vinden. Agri-Solar biedt een oplossing voor de boer die zijn bedrijf wil voortzetten. Als ontwikkelaar met agrarische wortels is Sunvest de aangewezen partij om met u mee te denken hoe we uw agrarisch bedrijf kunnen combineren met de opwekking van zonnestroom.

Nog niet klaar met boeren?

Kijk naar de mogelijkheden met zon en agro!


Tot 100 % extra inkomsten!

Dubbele oogst

Agri-Solar zorgt voor een extra inkomstenbron op het land en een verbetering van de kwaliteit van het perceel. Staand of liggend worden er een aantal panelen geplaatst, op zo’n manier dat de boer op die grond zijn voedselproductie kan voortzetten. Voor het gebruik van zijn grond betaalt Sunvest een jaarlijkse vergoeding per hectare. Deze extra inkomsten kan de grondeigenaar gebruiken voor investeringen en verder verduurzaming van het bedrijf.

Ook de ontwikkelaars van zonne-energie staan voor een groot vraagstuk. Ondanks het feit dat er op minder dan 0,2% van de agrarische grond in Nederland zonneparken staan, is de weerstand tegen zonnepanelen op goede agrarische grond groeiende. Er is een grote maatschappelijke wens om de opwekking van zonnestroom te combineren met andere maatschappelijke functies. Sunvest heeft zich daarbij onderscheiden door de afgelopen jaren zonneparken te combineren met extra natuurontwikkeling. Sinds anderhalf jaar maken we ook steeds vaker de combinaties tussen agrarische voedselproductie en zonnepanelen.  

Een belangrijke randvoorwaarde van Sunvest voor Agri-Solar is dat de zonnepanelen meerwaarde opleveren voor het vee of het gewas. Onze Agri-Solar systemen dragen bij aan een duurzaam verdienmodel voor agrariërs en het realiseren van een toekomstbestendig, duurzaam bedrijf met draagvlak in de samenleving.  

Boer in veld met zonnepanelen

Voordelen van Agri Solar

Omdat er in Nederland altijd een gevecht is om de ruimte,
zijn we in ons land erg goed in het combineren van meerdere vormen van
ruimtegebruik. Ook op agrarische grond. Sunvest werkt al jaren met boeren samen en beheert een hele reeks zonneparken op agrarische grond. Jaarlijks bouwen we er drie tot vier zonneparken bij. De laatste jaren met steeds meer aandacht voor de agrarische praktijk, ook nadat het zonnepark weer is verdwenen.

Agri Solar of Agri-PV is de combinatie van landbouw en opwekking van elektriciteit met zonnepanelen. In feite is zonnepanelen op een schuurdak ook een vorm van Agri Solar. Het doel van de combinatie van landbouw en zonnepanelen is dat ze elkaar positief beïnvloeden: samen zijn ze meer dan de som der delen. De zonnepanelen en opgewekte elektriciteit bevorderen het agrarisch bedrijf, die op haar beurt een positief effect heeft op de opbrengst van de panelen. Het is een combinatie van voedselproductie en energieproductie.

Extra inkomsten

De extra inkomsten uit de stroomverkoop kunnen gebruikt worden om drempelinvesteringen te doen, zoals bijvoorbeeld de overstap naar natuurinclusief boeren of de aanschaf van een monovergister of druppelirrigatiesysteem

Fysieke voordelen

De panelen kunnen gewassen beschermen tegen de steeds vaker voorkomende weersextremen, zoals hagel, slagregens, zonnebrand of droogte. En de panelen bieden schaduw aan het vee.

Elektrische bedrijfsvoering

De elektriciteit uit de panelen kan gebruikt worden om de steeds vaker elektrische voertuigen van de boer op te laden.

Hogere productie

De panelen zelf leveren ook meer op, omdat ze verder uit elkaar en vaak hoger geplaatst worden. Ze staan niet meer in elkaars schaduw en wekken ook aan de onderkant stroom op.

Hoog of laag?

U houdt vee, heeft fruitbomen of teelt gewassen. Passend bij het gebruik plaatst Sunvest zonnepanelen. Dat kunnen panelen hoog boven koeien of fruit zijn, of iets lager boven schapen, pluimvee of akkerbouw. Omdat de bodem en gewassen licht nodig hebben, zullen we ergens tussen de 20% tot max 40% van het licht wegvangen met panelen. Dusdanig dat het de gewasgroei minimaal beïnvloedt, of bij voorkeur een positief effect heeft. Want de panelen hebben altijd een tweede functie. Ze geven bijvoorbeeld schaduwplekken aan uw vee, vangen hagel en harde regen weg van uw fruit en gaan verdamping tegen van de felle middagzon. Deze zogeheten Agri Solar ondersteunt het werk van de boer voor de voedselvoorziening op zijn land en helpt hem zijn bedrijf verder te verbeteren en te verduurzamen.

Zonnepanelen in een veld met koeien
Boer in veld met zonnepanelen

Verschil met klassieke panelen

Het grote verschil met klassieke zonneparken is dat bij Agri-Solar de zonnepanelen een toevoeging zijn aan het agrarisch gebruik van het perceel, in plaats van een vervanger. Dat betekent automatisch ook dat de paneelbezetting een stuk lager is, 40% van het oppervlakte of minder (tegen 60-75% in een klassiek zonnepark). De gewassen moeten immers wel genoeg zon blijven houden om te groeien. Ook worden panelen verder uit elkaar geplaatst en/of hoger, zien we semitransparante en wegklapbare panelen en krijgt de paneelconstructie ook een water regulerende rol. De ondersteuning aan het agrarisch gebruik is essentieel. Daarbij worden in verschillende landen verschillende definities gehanteerd wanneer er sprake is van Agri Solar. Wij houden daarbij vooralsnog de Duitse definitie aan (bij gebrek aan Nederlandse richtlijnen), waarbij de gewasopbrengst minimaal 66% is van een referentieperceel. Waarbij we de ambitie hebben om veel hoger te komen. In ons Gelderse voorbeeld zoeken we zelfs een plus op de voedselproductie, door precisielandbouw toe te passen. 

Samenwerken tussen Boer en Ontwikkelaar

Sunvest onderscheidt twee vormen van Agri-Solar die zij samen met de boer ontwikkelt. Zon boven veeteelt of gras en zon boven fruit en akkerbouw. Dit zijn in Nederland de meest voor de hand liggende vormen van Agri Solar. 

Zon boven veeteelt of gras

Het verschil tussen Agri Solar met de huidige generatie zonneparken is dat het doel van Agri Solar is om productie van gras te optimaliseren en ideale omstandigheden voor het vee te creëren. De voedselproductie staat centraal. In de meer klassieke zonneparken staat de productie van elektriciteit centraal en loopt het vee rond om het gras kort te houden en de opbrengst van de zonnepanelen te optimaliseren.

In Frankrijk, Duitsland en nu ook Nederland ontwikkelen we al samen met boeren percelen waarbij we boven het grasland panelen plaatsen. Tussen en onder de panelen loopt en graast het vee of gevogelte. Ook is het mogelijk dat het gras gemaaid en naar de stal vervoerd wordt, eventueel geautomatiseerd met onbemande elektrische maaiers.

De zonnepanelen geven een extra inkomstenbron op het perceel, die door de boer gebruikt kan worden om drempelinvesteringen te doen voor verduurzaming. De panelen geven ook schuilplekken voor het vee en verzachting van extreem weer, zoals droogte, zonnebrand en hitte. De panelen hebben een verkoelend effect op de ondergrond.

Behalve op weides voor koeien en schapen plaatsen we vooral in Frankrijk ook panelen boven kippen, fazanten en geiten. Bij de laatste is het zaak de panelen hoog genoeg te plaatsen. Geiten zijn goede klimmers.

Vorm

Bij zonnepanelen boven vee is er in principe sprake van blijvend grasland, waar vee onder geweid kan worden. Loopt het vee er niet, dan wordt het gras gemaaid en direct naar de stal vervoerd of ingekuild. Indien er koeien op het veld lopen, dan is het laagste gedeelte van de paneeltafel ca 2 meter. De koe kan dan zonder gevaar onder de panelen doorlopen. Kabels en dergelijke worden goed weggewerkt en de constructie kan tegen een stootje. Tussen de panelen wordt in lengterichting telkens 50 cm ruimte gehouden, zodat het licht en water goede verspreid op de grond kan komen. Het gras kan dus overal goed groeien. Mede omdat we boven niet meer dan veertig procent van het perceel panelen plaatsen.

De panelen boven schapen zijn lager geplaatst. Hier volgen we de richtlijnen van de Franse Bond voor Schapenhouders (Fédération Nationale Ovine (FNO)). In een uitgebreid rapport (L’AGRIVOLTAÏSME APPLIQUÉ À L’ÉLEVAGE DES RUMINANTS) hebben zij beschreven waar een zonne-installatie aan moet voldoen om de teelt van schapen te ondersteunen. Denk aan afstanden tussen panelen, wegwerken van scherpe hoeken, wegwerken van bekabeling, maar ook het soort vegetatie dat het beste gedijt.

Rondom het panelenveld kunnen struwelen, hagen of heggen geplaats worden, om het vee binnen te houden. Het vee bemest het perceel. Daarnaast mag er bijgemest worden, al loopt de discussie nog hoe Agri Solar grond gezien moet worden. Indien het geclassificeerd wordt als Overige grond mag er jaarlijks 170 kg Stikstof/ 90 kg Fosfaat uitgereden worden per hectare Bron: Hoeveel mest andere grond (rvo.nl).

Zon boven fruit en akkerbouw

Zo langzamerhand is wel duidelijk dat zacht fruit in combinatie met panelen in een aantal gevallen een goed idee is. Door het weer dat steeds meer extremen kent, is het beschermen van fruit met bijvoorbeeld een zonnedak verstandig. Waarbij het zaak is dat de panelen niet meer dan 20% tot 30% van het licht wegvangen. Daarnaast heeft het licht doorlatende panelendak een aantal extra voordelen. Het fruit blijft droog, en is veel minder bevattelijk voor schimmels. Het water op de panelen kan opgevangen worden en gedoseerd via bijvoorbeeld druppelirrigatie aan de planten gegeven. De panelen voorkomen zonnebrand en hebben een matigende werking op de temperatuur.

Zonnepanelen en akkerbouw staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Met name de combinatie tussen akkerbouw en rechtopstaande panelen ligt voor de hand. Deze variant ontwikkelen we nu in Gelderland. Met een tussenafstand van 7 of 10 meter kan er goed met GPS gestuurde tractoren tussendoor gereden worden. Ook hier hebben de panelen een klimaatmatigende werking. De stroom die ze opwekken kan benut worden voor het opladen van de landbouwvoertuigen die de komende jaren allemaal zullen elektrificeren. En bijvoorbeeld de oer-hollandse aardappel heeft er weinig last van als er wat minder zon op het perceel valt.     

 

De tweede mogelijkheid is een zonvolgend systeem. De panelen volgen de beweging van de zon en kunnen ook weggeklapt worden, als er met landbouwvoertuigen langs gereden wordt. Het bijkomende voordeel van deze systemen is dat er minder harde schaduwplekken ontstaan op de grond, dan bij een gefixeerd systeem.

Rode bessen

Iets voor u?

Iedere agrarische ondernemer kijkt naar de toekomst van zijn bedrijf. Als u van plan bent om uw bedrijf voort te zetten en door te ontwikkelen, dan is AgriPV misschien iets voor een deel van uw percelen. Graag gaan we met u het gesprek aan om te verkennen wat AgriPV voor u zou kunnen betekenen.

Contact

Bel Mike voor een afspraak

Sunvest zoekt agrarische ondernemers met percelen vanaf 36 hectare, voor het toepassen van verticale zonnepanelen. Wij bieden u een vergoeding per ha die begint bij € 1500,- en kan oplopen tot € 3000,- afhankelijk van de locatie; dit komt bovenop uw bestaande inkomsten. Wij verzorgen de ontwikkeling van een zonnepark met verticale zonnepanelen, inclusief vergunningsaanvraag, netaansluiting, omgevingscommunicatie, financiering, bouw en exploitatie van het park.

Telefonisch: +030 341 0999 of per email: Mike@sunvest

Mike