Zonnepark Aardbrandsven

Op 14 juli 2020 heeft het college van Cranendonck besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Sunvest. Als onderdeel van een gemeentelijke tender heeft Sunvest een plan voor het zonnepark Aardbrandsven ingediend. Dit zonnepark van bijna 76 ha is gepland achter de Ruilverkavelingsweg in Budel, tegen de Randweg Oost. Op dit moment werkt Sunvest toe naar een vergunningaanvraag.

Zonnepark Aardbrandsven wordt een natuurlijk zonnepark met veel aandacht voor de ecologische inpassing en betrokkenheid van de omgeving. Met dit project willen we de energietransitie van de gemeente Cranendonck helpen versnellen. Dat gaan we doen met veel oog voor de betrokkenheid van inwoners en lokale organisaties.

Het zonnepark levert straks ongeveer 90.000 MWh per jaar. Dat is voldoende stroom voor bijna 27.000 huishoudens.

 Zonnepark Aardbrandsven

Capaciteit circa 97 MWp
Grondovereenkomst Ja
Vergunningen Aanvraag in 2020
Locatie Budel, Randweg Oost
SDE++ Aanvraag september 2021
Netaansluiting Maarheeze
Planning Vergunningaanvraag in 2020

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark wordt volgens het ingediende plan opgedeeld in vier stukken. Op drie delen van het park komen de panelentafels tot een hoogte van 2,20 meter. Onder de panelen zullen schapen het gras bijhouden. Een kwart van het zonnepark, het gedeelte onder de hoogspanningsmasten, wordt 1,50 meter hoog. Daar ontwikkelt zich een kruidenrijk graslandschap.

Het zonnepark Aardbrandsven wordt aan de oost- en zuidzijde omzoomd door een acht meter brede bossingel, om het aan het zicht van omwonenden en de openbare weg te onttrekken.

Aan de noordzijde wordt langs de bestaande watergang een dertig meter brede strook ingericht met een reliëfrijk plas-draslandschap met poelen, waaromheen we een natte heidevegetatie ontwikkelen. Dit gedeelte krijgt een educatie-vlonderpad. Het noordelijk deel van het park wordt een overvloeigebied van ongeveer 10 ha, waar water uit de Boschloop gebufferd kan worden bij hoge neerslagpieken. Ten westen van het park ligt een dertig meter brede bossingel van Staatsbosbeheer.

Langs de Randweg Oost blijven delen van het plangebied onbebouwd. Ze vormen een ecologische buffer en dooradering tussen het zonnepark en de weg en de hoge en lage delen van het park. We zullen ze beheren als extensief hooiland en deels bebouwen als akkers met specifieke akkerflora en inplanten met oude rassen hoogstam fruitbomen.

Technisch ontwerp

Het plangebied is ca. 76 ha groot. Hierop wordt een zonnepark gebouwd dat aangelegd opwekvermogen van ongeveer 97 MWp. De stroom die het park opwekt gaat met een kabel naar het middenspanningstation in Maarheeze. Bij de uitwerking van het ontwerp streven we ernaar om een optimaal evenwicht te vinden tussen landschappelijke kwaliteit, innovatie, materiaalkwaliteit en capaciteit.

Participatie

Op dit moment werken we de participatie met de lokale energie coöperatie verder uit. Ons doel is dat zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Cranendonck laagdrempelig kunnen deelnemen in het zonnepark en op die manier meeprofiteren van de opbrengsten. Ook richten we een lokaal omgevingsfond in. Dit fonds wordt verdeeld over drie lokale organisaties die gelieerd zijn aan de thema’s van het Zonnepark en het geld lokaal besteden. Tenslotte richten we ook een fonds op van waaruit we de scholen in de gemeente naar behoefte van gratis zonnepanelen kunnen voorzien. Scholen die meedoen krijgen ook lespakketten aangeboden en nodigen we uit voor excursies naar ons zonnepark.

Planning:

De gemeente heeft ons uitgenodigd om voor augustus 2021 een vergunningaanvraag te doen

Opname Informatieavond 13-01-2021

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl