Zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het initiatief van Sunvest betreft het eerste zonnepark in de gemeente Wijk bij Duurstede. In haar reactie op het principeverzoek staat dat het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten heeft om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De gemeente heeft uitgesproken om dze ambitie zobeel mogelijk in de eigen gemeente uit te voeren. Het plan loopt voor op een beleids- en toetsingskader dat door de gemeente wordt opgesteld. De gemeente neemt de praktijkervaring van dit project mee in het opstellen van het beleids- en toetsingskader.

Op het kaartje hieronder is de voorgestelde locatie in rood aangegeven.

   Zonnepark Cothen

Capaciteit Ca. 13 MWp
Locatie Gemeente Wijk bij Duurstede
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag

Omschrijving projectlocatie

De projectlocatie is in totaal circa 11 hectare groot. Met inachtnemening van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een zonnepark van deze grootte levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. De locatie is volgens Sunvest uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

  • De locatie is landschappelijk al zeer goed ingepast. Ondanks dat het beoogde zonnepark dicht tegen de woonwijk in Cothen is gepland, is het zonnepark al heel goed afgeschermd door een bestaande 4 meter hoge haag.
  • Het aantal omwonenden met direct zicht op de locatie is beperkt

Informatie bijeenkomsten

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben we de omgeving gevraagd om met ons mee te denken. Hiervoor heeft Sunvest twee openbare inloopbijeenkomsten voor georganiseerd.

Op 28 november 2018 heeft Sunvest een eerste openbare inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.  Op deze avond heeft Sunvest een eerste versie van het concept inrichtingsplan gepresenteerd. De avond had enerzijds als doel om mensen in de gelegenheid te stellen om informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen die meer konden vertellen over bijv. het inrichtingsplan en de uit te voeren onderzoeken. Anderzijds had de avond als doel om mensen concreet te vragen mee te denken over de uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties te geven zodat Sunvest deze mee kon nemen in haar aanpassing van het ontwerp waar mogelijk. Het verslag van deze avond kunt u hieronder downloaden.

Sunvest heeft de informatie die wij hebben opgehaald op de eerste inloopavond en in de gesprekken met direct omwonenden in een nieuwe versie van het inrichtingsplan om tot een plan te komen dat meer tegemoet komt aan de uitgesproken wensen en voorkeuren. Dit plan is door Sunvest gepresenteerd op 25 maart 2019. Doel van de avond was om uit te leggen hoe het inrichtingsplan is aangepast t.a.v. het eerste concept inrichtingsplan, en waarom daarvoor is gekozen. Ook heeft Sunvest de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken gepresenteerd. Adviesbureau SAB was aanwezig om hier toelichting op te geven en uit te leggen hoe daar rekening mee is gehouden in het nieuwe inrichtingsplan.

Verder had een aantal mensen hun interesse uitgesproken voor de mogelijkheden om financieel deel te nemen in Zonnepark Cothen. De Eigenwijkse Energie Cooperatie (EWEC) was aanwezig om aan geïnteresseerden uit te leggen op welke manier dat kan, hoe daar invulling aan wordt gegeven en wat dat voor de deelnemer betekent.