Zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het initiatief van Sunvest betreft het eerste zonnepark in de gemeente Wijk bij Duurstede. In haar reactie op het principeverzoek staat dat het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten heeft om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De gemeente heeft uitgesproken om dze ambitie zobeel mogelijk in de eigen gemeente uit te voeren. Het plan loopt voor op een beleids- en toetsingskader dat door de gemeente wordt opgesteld. De gemeente neemt de praktijkervaring van dit project mee in het opstellen van het beleids- en toetsingskader.

Ondertussen is de vergunning voor het zonnepark afgegeven en heeft de gemeente de ervaringen met dit project gebruikt om haar beleid vorm te geven.

Op het kaartje hieronder is de voorgestelde locatie in rood aangegeven.

   Zonnepark Cothen

Capaciteit Ca. 13 MWp
Locatie Gemeente Wijk bij Duurstede
Vergunningen Onherroepelijk

Omschrijving projectlocatie

De projectlocatie is in totaal circa 11 hectare groot. Met inachtnemening van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een zonnepark van deze grootte levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. De locatie is volgens Sunvest uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

  • De locatie is landschappelijk al zeer goed ingepast. Ondanks dat het beoogde zonnepark dicht tegen de woonwijk in Cothen is gepland, is het zonnepark al heel goed afgeschermd door een bestaande 4 meter hoge haag.
  • Het aantal omwonenden met direct zicht op de locatie is beperkt

Informatie bijeenkomsten

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben we de omgeving gevraagd om met ons mee te denken. Hiervoor heeft Sunvest twee openbare inloopbijeenkomsten voor georganiseerd.

Op 28 november 2018 heeft Sunvest een eerste openbare inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.  Op deze avond heeft Sunvest een eerste versie van het concept inrichtingsplan gepresenteerd. De avond had enerzijds als doel om mensen in de gelegenheid te stellen om informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen die meer konden vertellen over bijv. het inrichtingsplan en de uit te voeren onderzoeken. Anderzijds had de avond als doel om mensen concreet te vragen mee te denken over de uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties te geven zodat Sunvest deze mee kon nemen in haar aanpassing van het ontwerp waar mogelijk. Het verslag van deze avond kunt u hieronder downloaden.

Sunvest heeft de informatie die wij hebben opgehaald op de eerste inloopavond en in de gesprekken met direct omwonenden in een nieuwe versie van het inrichtingsplan om tot een plan te komen dat meer tegemoet komt aan de uitgesproken wensen en voorkeuren. Dit plan is door Sunvest gepresenteerd op 25 maart 2019. Doel van de avond was om uit te leggen hoe het inrichtingsplan is aangepast t.a.v. het eerste concept inrichtingsplan, en waarom daarvoor is gekozen. Ook heeft Sunvest de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken gepresenteerd. Adviesbureau SAB was aanwezig om hier toelichting op te geven en uit te leggen hoe daar rekening mee is gehouden in het nieuwe inrichtingsplan.

Samenwerking met de lokale energie coöperatie

Een aantal mensen hebben hun interesse uitgesproken voor de mogelijkheden om financieel deel te nemen in Zonnepark Cothen. Hiertoe is Sunvest een samenwerking aangegaan met de de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). Op 22 juni 2019 was de algemene ledenvergadering van EWEC. De leden stemden bijna unaniem in met de samenwerking tussen EWEC en Sunvest. Hiermee is EWEC nu een officiële partner in de plannen voor de bouw van Zonnepark Cothen. Inwoners van Cothen (en de gemeente Wijk bij Duurstede) kunnen via EWEC financieel voordeel krijgen door de komst van het zonnepark. Dit kan door te investeren in het park. Ook zal de groene stroom, die het zonnepark opwekt, via EWEC af te nemen zijn.

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle inwoners van Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek zich inschrijven voor financiële deelname aan Zonnepark Cothen. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500. De rente bedraagt 4%.

Ben je inwoner van Wijk bij Duurstede en wil je geld lenen aan dit zonnepark en een goed rendement verdienen? Kijk dan hier voor meer informatie: Zonnepark Cothen - EWEC groene energie uit Wijk bij Duurstede

Huidige status van het initiatief

Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor het Zonnepark Cothen zijn door het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede onherroepelijk vastgesteld.

Energiecoöperatie EWEC is vanaf 1 maart 2021 gestart met de Crowdfunding campagne waar inwoners Zonobligaties kunnen kopen voor finaciële deelname in het zonnepark. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven bij EWEC.
Zonnepark Cothen - EWEC groene energie uit Wijk bij Duurstede

Vanaf 22 maart 2021 is Sunvest begonnen met de voorbereidingen voor het aanplanten van de landschappelijke inpassing van Zonnepark Cothen.  Eerst wordt de groene inpassing aangebracht, voordat de zonnepanelen zelf geplaatst worden. Op die manier kan het  groen deze zomer al groeien en is er straks zo min mogelijk zicht op de zonnepanelen. De eerste weken zullen wij nog bezig zijn met de voorbereidingen. Daarna zullen wij beginnen met het aanplanten van de bomen en het struweel rondom zonnepark Cothen. Er zal een grote groene strook worden aangelegd, waardoor er een bufferzone wordt gecreëerd tussen de woningen en het zonnepark.

Beoogd realisatie proces:

Indienen ontwerp bestemmingsplan Q2 2019
Omgevinsgvergunning Q4 2019
SDE+ aanvraag Voorjaar 2020
Start bouw Q3 2021
Oplevering (afhankelijk van netaansluiting) Q1 2022