Schapen tussen zonnepanelen zonnepark Duurkenakker

Exploitatie van

Natuurlijke Zonneparken

Asset management

Na oplevering van het project begint de operationele fase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Alle aandacht is in deze fase gericht op de optimalisatie van de productie van zonnestroom. Hierbij worden storingen zo snel mogelijk opgelost en de zonnepanelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Natuurlijk beheer

Het groenbeheer van het zonnepark is essentieel om de gewenste extra natuurwaarde ook daadwerkelijk te behalen. Ook moet de groene omranding van het park goed bijgehouden worden. Goed beheer zorgt dat het struweel daadwerkelijk verdicht en de panelen uit het zicht gehouden worden. Vaak is ook de wens om het struweel laag genoeg te houden, om zichtlijnen te behouden. Voor het beheer schakelen we bij voorkeur lokale partijen in, het liefst aanwonenden of de grondeigenaar zelf. Zij kennen de lokale situatie goed en kunnen direct inspelen op wensen of klachten van omwonenden. We beheren ecologisch, zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het maaibeheer wordt extensief gedaan, waarbij we de cyclus van vlinders, insecten en vogels meenemen. Waar nodig passen we sinus bemaaiing toe. Afhankelijk van de gewenste eindsituatie van de bodem ‘maaien’ we het land onder en tussen de panelen met schapen of machinaal, waarbij we het maaisel afvoeren. Met kleinvee blijft het land agrarisch meer in cultuur, zodat er na 25 jaar snel teruggeschakeld kan worden naar de agrarische bewerking van voorheen. Met het machinaal maaien en afvoeren van het maaisel verschraalt het land sneller, wat een betere uitgangssituatie creëert voor kringlooplandbouw of natuurontwikkeling na ontmanteling van het park.

Balanceren

Om overschotten en -tekorten van opgewekte energie op te kunnen vangen, werken we aan oplossingen om te balanceren. Dat is momenteel het vraagstuk van de energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn wind- en zonenergie combinaties en systemen die energie tijdelijk op kunnen slaan. Opslag en balanceren kunnen het rendement van zonneprojecten verder verhogen. Door de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en de elektriciteit te leveren wanneer de vraag het grootst is dragen we bij aan het balanceren van het elektriciteitsnet.

Ontmanteling

    De zonneparken van Sunvest worden gebouwd door haar moederbedrijf ProfiNRG. In die gevallen is ProfiNRG niet alleen verantwoordelijk voor de bouw maar ook voor de ontmanteling van het zonnepark. ProfiNRG is medeoprichter, zit in het bestuur en is lid van de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Daarnaast is ProfiNRG lid van Stichting Open (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland). Via deze stichting draagt ProfiNRG een verwijdingsbijdrage af voor het zonnepark en wordt voldaan aan de richtlijn Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval (AEEA). We zorgen hiermee voor goede en milieuvriendelijke verwerking van bekabeling, transformatoren, zonnepanelen en omvormers. Als ze niet meer gebruikt kunnen worden, worden ze gerecycled. Tenslotte spreekt Sunvest bij de vergunningverlening af met de betrokken gemeente dat zij aan het eind van haar looptijd het park netjes weer opruimt en de grond met de oorspronkelijke functie gebruikt kan worden.

    Bij voor bosanemonen