Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Biodiversiteit bevorderen met een zonnepark

“Meer biodiversiteit” is niet het eerste waar je aan denkt bij een veld vol zonnepanelen. Toch is dat precies wat we bereiken met onze natuurlijke zonneparken.

Sunvest ontwikkelt zonneparken van 5 tot 50 ha. Bij de zonneparken die de afgelopen jaren door ons gebouwd zijn, lag de nadruk op de opwekking van duurzame energie. Met de generatie zonneparken die we nu ontwikkelen bevorderen we ook de biodiversiteit. Dat noemen we natuurlijke zonneparken.

Onze zonneparken leggen we vaak aan op agrarische grond. De biodiversiteit op die percelen is over het algemeen laag. De nadruk heeft immers altijd gelegen op een zo hoog mogelijk agrarische productie. Met onze nieuwe generatie zonneparken willen we niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook de natuurwaarde verhogen. Door een reeks groene ontwerpprincipes te hanteren ontstaat er een zonnepark waar een grote variëteit aan planten en dieren goed gedijen.

Inrichtingsontwerp zonnepark

Bij het ontwerp van onze parken betrekken wij altijd een landschapsarchitect met een groen hart en een ecoloog. Samen met hen ontwerpen we een zonnepark dat goed aansluit bij lokale natuurlijke  situatie. We kijken naar de bodemsoort, naar de waterhuishouding en naar de historische situatie. Ook doen we onderzoek naar in de omgeving voorkomende planten en dieren: die gedijen daar van nature goed. Op basis daarvan maken we een inrichtingsontwerp waarbij we op een aantal zaken goed letten:

  • Hoe kunnen we de natuurkwaliteit van de bodem verbeteren? Vaak is dat door het lokaal wegnemen van de voedselrijkdom door het verwijderen van de bemeste toplaag, het verschralen door een extensief maaibeheer (eventueel in combinatie met extensieve beweiding), en het verhogen van de waterstand. En natuurlijk  zorgen dat licht, lucht en water goed onder de panelen op de bodem komen.
  • Hoe kunnen we het park een aantrekkelijke omgeving bieden voor een grote variëteit aan planten? Dat doen we door het zaaien van een zaadmengsel van lokale, bloemrijke kruiden, in combinatie met ecologisch maaibeheer en met name veel verschillende soorten inheemse en streekeigen bomen en struiken aan te planten.
  • Hoe kunnen we het een aantrekkelijke omgeving maken voor dieren? Misschien wel het belangrijkste is dat we groene zones langs of door onze parken aan leggen in de vorm van heggen, stroken met kruiden en ruigte, natuurlijke oeverzones en wadi’s, die een verbinding vormen met andere gebieden in de omgeving. Daarnaast zorgen we dat dieren via faunapassages en openingen in hekwerken door het gebied kunnen bewegen. Ook zorgen we voor dichte beplanting die aantrekkelijk is om in te schuilen en te broeden en een voedselbron is voor vogels en zoogdieren door bes- en vruchtdragende soorten te gebruiken.

Tenslotte richten we onze natuurlijke zonneparken ook in met het oog op de toekomst. Een zonnepark ligt er voor 25 of 30 jaar. Daarna halen we de installatie weg en brengen de grond terug in de oude staat, zoals afgesproken met de grondeigenaar. Waar mogelijk laten we de groene inpassing rondom het zonnepark ook na 25 jaar staan. Als wij de grond zelf in bezit verwerven, en het past in de omgeving, dan willen we de grond na verwijdering van het zonnepark graag laten aan de natuur. Dan kun je pas echt spreken van Natuurlijke Zonneparken. De natuurwaarde die in die 25 jaar ontstaan is zet zich dan door.

Bronnen

Artikel Arcadis 
Onderzoek van de WUR
Artikel PV magazine: onderzoek in Duits zonnepark

Tags :
Delen: